ධාරිතාව

තාක්‍ෂණය, නිෂ්පාදනය සහ පරීක්‍ෂණය

හ්වාටයිම් මෙඩිකල් සමාගම සියළුම නව මාදිලියේ මොනිටරයන් පිළිබඳව පර්යේෂණ කිරීමට සහ වැඩි දියුණු කිරීමට කැපවී සිටින අතර සෑම පාරිභෝගිකයෙකුටම උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන තරගකාරී මිලකට ලබා දීමට කැපවී සිටී.

සමාගමේ නිෂ්පාදන ස්වයං සංවර්‍ධනය කරගත් මූලික තාක්‍ෂණයන් සහ නව නිපැයුම් වැනි මෘදුකාංග ප්‍රකාශන හිමිකම් 100 කට වඩා තිබේ. නිෂ්පාදන යුරෝපා සංගම් සීඊ සහතිකය, ජර්මානු ලෑන්ඩ් 13485 සහතිකය, බ්‍රසීලය, ඉන්දුනීසියාව, මෙක්සිකෝව සහ රටවල් 20 කට වැඩි සහතික ලබා ඇත.

ආනයන හා අපනයන අයිතිවාසිකම් සහතිකය සමඟින්, හ්වාටයිම් මෙඩිකල් ආයතනය ජාතික උසස් තාක්‍ෂණික ව්‍යවසාය සහතිකය, ෂෙන්සෙන් උසස් තාක්‍ෂණික ව්‍යවසාය සහතිකය, මෘදුකාංග ව්‍යවසාය සහතිකය සහ මෘදුකාංග නිෂ්පාදන සහතිකය සහ අනෙකුත් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර බලයලත් සහතික ලබාගෙන ඇත.

14
factory img-10
company img-2
factory img-5
Company Concept-6
Company Concept-4

CE/ISO/FSC/වෛද්‍ය උපකරණ ලියාපදිංචි සහතිකය