ප්රදර්ශන සහ පාරිභෝගික සංචාරය

අපේ සේවාදායකයින්ගෙන් සමහරක්

අපේ කණ්ඩායම අපේ සේවාදායකයින්ට සම්බන්ධ කර ඇති අපූරු වැඩ!

exhibition-1
exhibition-3
exhibition-2
exhibition-5
exhibition-4
exhibition-6

CMEF/බ්රසීලය/ජර්මනිය

CMEF Brazil Germany

රුසියාව/නයිජීරියාව/ඉන්දියාව

Russia Nigeria India